English Chinese (Traditional) French Italian Russian Hebrew

עקבו אחרינו בפייסבוק

Technogenics

עזרה מנציג

Chat Online

 
באנר
הסכם שכירות בלתי מוגנת PDF הדפסה דוא

הסכם שכירות בלתי מוגנת
שנערך ונחתם ב______ ביום ____ חודש _______, שנת _______

בין :
_________________
ת.ז. ______________
מרחוב ____________
(להלן: "המשכיר")
מצד אחד;
לבין :   
_________________
ת.ז. ______________
מרחוב ____________
(להלן: "השוכר")

מצד שני;
הואיל    והמשכיר הוא בעל הזכויות בדירה בת __ חדרים הממוקמת ברחוב _________ שבעיר __________, והידועה גם כגוש ______ חלקה _____, תת חלקה _________, לרבות __ חנייה/ות הצמודה/ות לדירה וכן מחוברים ומיטלטלין המצויים בדירה והמפורטים בנספח א' להסכם זה (להלן, יחד: "המושכר");
והואיל    וברצון המשכיר להשכיר את המושכר לשוכר בשכירות בלתי מוגנת, וברצון השוכר לשכור את המושכר מהמשכיר בשכירות בלתי מוגנת לתקופה, לזמן ובתנאים, המפורטים בהסכם זה להלן;
והואיל    וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם, זכויותיהם וחובותיהם ההדדיים, הכל בהתאם וכמפורט בהסכם זה להלן;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
מבוא וכותרות
המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצורך כל פרשנות שהיא.
2השכירות
המשכיר משכיר בזה את המושכר לשוכר והשוכר שוכר בזה את המושכר מן המשכיר לצרכי מגורים בלבד, והכל בכפוף להוראות הסכם זה.
2מצב המושכר
השוכר מצהיר, כי ראה, בחן ובדק את המושכר ומצא אותו במצב טוב, תקין וראוי לשימוש ומתאים למטרותיו, וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למושכר, לרבות טענות בגין מום, פגם, אי התאמה, אך למעט פגם או מום נסתר.
אי 2תחולת חוק הגנת הדייר
2הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972 (להלן: "חוק הגנת הדייר") על כל תיקוניו שהיו ושיהיו בעתיד, וכל חוק או תקנה אחרים להגנה על דיירים, לרבות חוק או תקנה שהותקנו על פי חוק הגנת הדייר או מכוחו, לא יחולו על המושכר ו/או על שכירת המושכר על-ידי השוכר על-פי הסכם זה, והשוכר אינו, ולא יהיה, דייר מוגן וכן לא יהא זכאי לאיזו שהיא זכות הנובעת מהחוקים האמורים.
2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, השוכר מצהיר בזאת, כי לא שילם וכי אינו עתיד לשלם למשכיר כל דמי מפתח בעבור השכרת המושכר, וכי כל העבודות, השינויים והשיפורים אשר יעשו במושכר, אם יעשו, אינם ולא יהיו שינויים יסודיים במושכר והם לא יקנו למבצעים ו/או לשוכר כל זכות דיירות מוגנת מכל סוג שהוא.
2בעת פינוי המושכר לא יהיה השוכר זכאי לכל תשלום או תמורה שהיא, לא כדמי מפתח ולא באופן אחר כלשהו.                                                                                                             
תקופת השכירות והאופציה
המשכיר משכיר בזה לשוכר את המושכר כשהוא פנוי מכל אדם, לתקופה של __ חודשים החל מיום ________ (להלן: "מועד המסירה") ועד ליום _________ (להלן: "תקופת השכירות").
לשוכר ניתנת בזאת האופציה להאריך את תקופת השכירות ב - __ חודשים נוספים, מיום _______ ועד ליום ________ (להלן: "תקופת האופציה"), ובלבד שהשוכר הודיע למשכיר על רצונו לממש את האופציה בהודעה מוקדמת בכתב של __ יום (להלן: "הודעה מוקדמת"). בתקופת האופציה יחולו על הצדדים שאר הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים.
על אף האמור בסעיף זה לעיל, יהיה השוכר רשאי לסיים את תקופת השכירות טרם סיומה, ובלבד שיציע להנחת דעתו של המשכיר, שוכר חלופי, אשר יקבל על עצמו את כל התחייבויות השוכר על פי הסכם זה לתקופת השכירות הנותרת או לתקופת האופציה הנותרת, לפי העניין. המשכיר לא יהיה רשאי לסרב לקבל את השוכר החלופי אלא מטעמים סבירים בלבד.  
במידה והשוכר יעזוב ו/או ינטוש את המושכר לפני תום תקופת השכירות, וזאת מכל סיבה שאינה מעשה ו/או מחדל של המשכיר העומדים בניגוד להוראות הסכם זה או לדין או שלא בהתאם להוראות סעיף 5.3 זה לעיל, יהא השוכר חייב בכל התשלומים לפי הסכם זה למשך כל תקופת השכירות הנותרת, בכפוף לכך שהמשכיר פעל באופן סביר על מנת להקטין את נזקיו.
דמי השכירות
השוכר ישלם למשכיר, דמי שכירות על פי הפירוט כדלקמן:
במהלך כל תקופת השכירות, ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות חודשיים, בסך בשקלים חדשים השווה ל  _____$ (ארה"ב).
במהלך כל תקופת האופציה, ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות חודשיים בסך בשקלים חדשים השווה ל  _____$ (ארה"ב).
דמי השכירות ישולמו על ידי השוכר למשכיר, עבור כל חודש שכירות מראש, ב - 1 לכל חודש, בהתאם לשערו היציג של הדולר, כפי שפורסם על ידי בנק ישראל, במועד ביצוע כל תשלום בפועל.
להקלת הגבייה יפקיד השוכר בידי המשכיר במועד המסירה, __ המחאות מעותדות עבור תשלום דמי השכירות בגין התקופה של __ חודשי השכירות העוקבים. התשלומים הנ"ל יהוו תשלום על חשבון בלבד ויחשבו כנפרעים רק לאחר פירעון ההמחאות בפועל.
מידי __ חודשים, בתוך 15 ימים ממועד ביצוע כל תשלום כמפורט בסעיף 6.1 לעיל, יערכו הצדדים התחשבנות והשוכר ישלם למשכיר או המשכיר ישיב לידי השוכר, את ההפרש שבין הסכום המצרפי הנקוב ב __ ההמחאות שהופקדו בידי המשכיר בתקופה שקדמה להתחשבנות לבין דמי השכירות האמורים להשתלם למשכיר בפועל (להלן: "דמי ההפרש"). דמי ההפרש יחושבו בהתאם לשערו היציג של הדולר כפי שהיה ידוע במועד ביצוע התשלום של כל המחאה.  
מסים ותשלומים אחרים
במשך כל תקופת השכירות או תקופת האופציה, לפי העניין, ישלם השוכר, במועד הקבוע לכך על פי דין, בנוסף לכל התשלומים האחרים החלים עליו על פי הסכם זה, את כל התשלומים, האגרות, ההיטלים, הארנונות, המסים ותשלומי החובה מכל סוג שהוא, העירוניים ו/או הממשלתיים ו/או האחרים, החלים ו/או שיחולו על השוכר ו/או על המושכר בקשר עם החזקה ו/או השימוש במושכר לרבות ומבלי לגרוע, בגין אספקת מים, חשמל, טלפון, גז, ארנונה עירונית, ועד בית, תשלומים לחברת ניהול ו/או כל הוצאה אחרת הנוגעת לשימוש במושכר ו/או להפעלתו ו/או להחזקתו.
השוכר מתחייב להודיע בכתב לכל הגופים ו/או הרשויות המתאימות על מועד קבלת החזקה על ידו במושכר וכן להעביר את החיוב בגין חשבונות המים ו/או הטלפון ו/או החשמל ו/או העירייה ו/או כל חשבון אחר החל על המושכר, על שמו עד לתום לתקופת השכירות או תקופת האופציה, לפי העניין.
4השוכר מתחייב להמציא למשכיר עם תום תקופת השכירות, או בכל עת סבירה אחרת לפי בקשת המשכיר, קבלות ואישורים להוכחת פירעון כל התשלומים, החלים עליו על-פי תנאי הסכם זה.
3לא שילם השוכר תשלום, החל עליו על-פי הסכם זה, יהא רשאי המשכיר, מבלי שהדבר יפגע בזכות כלשהי מזכויותיו, לשלם במקום השוכר את התשלום, והשוכר יהיה חייב להחזיר את התשלום למשכיר בתוספת ריבית פיגורים בשיעור הנהוג במשיכת יתר חריגה בבנק __________ לגבי חשבונות חח"ד, ובלבד שהודיע על כך המשכיר לשוכר, בכתב, חמישה ימים מראש והשוכר לא תקן את ההפרה תוך תקופת ההודעה המוקדמת.
המשכיר מתחייב לשלם כל תשלום ו/או מס ו/או אגרה כאמור החלים על בעלים ו/או חוכר לדורות של נכס מקרקעין.
השימוש במושכר
השוכר מתחייב לשמור על ניקיונו של המושכר וסביבתו, להשתמש במושכר למטרת השכירות בלבד, באופן זהיר וסביר ובאופן שלא יגרום לכל מטרד, ריח, זוהמה, עשן או לכל אי נעימות לשכנים, ובכלל זה להימנע מעשיית רעש שאינו הולם אזור מגורים שקט הן בשעות היום והן בשעות הערב והלילה.
4השוכר יהא אחראי במשך כל תקופת השכירות לכל הנזקים מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשכיר ו/או לשוכר או לכל צד שלישי, והנובעים מהשימוש במושכר על ידי השוכר, מוזמניו ו/או על ידי מי מטעמו. השוכר מתחייב לפצות ולשפות את המשכיר מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה כאמור שיגרמו למשכיר או שיתבעו מהמשכיר על-ידי צד שלישי.
השוכר יאפשר למשכיר ו/או לבא כוחו להיכנס למושכר בזמנים סבירים, בתיאום מראש עם המשכיר, כדי לבדוק את מצב המושכר ו/או כדי להראותו לצדדים שלישיים.
5תיקונים במושכר
השוכר מתחייב להודיע למשכיר על כל נזק, ליקוי, בלאי או קלקול שנגרמו למושכר, מייד עם גילויים.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8.4.1 לעיל השוכר מתחייב 4לתקן על חשבונו, תוך זמן סביר, ולהודיע על ביצוע תיקונים כאמור למשכיר, של כל נזק, ליקוי או קלקול שייגרמו למושכר במשך כל תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה, לפי העניין, למעט נזק, ליקוי או קלקול הנובעים מבלאי רגיל עקב שימוש סביר במושכר.
המשכיר מתחייב לתקן על חשבונו כל ליקוי או קלקול שייגרמו למושכר כתוצאה מבלאי רגיל עקב שימוש סביר במושכר, תוך זמן סביר מהיום שיודיע לו השוכר על ליקוי או קלקול כאמור, בכתב. על אף האמור בסעיף זה מובהר בזאת, כי המשכיר לא יהיה אחראי לתקן כל ליקוי ו/או קלקול במיטלטלין המפורטים בנספח א' להסכם זה אלא ככל שהוסכם אחרת, בכתב, בנספח האמור לגבי המיטלטלין, כולם או חלקם.
לא ביצע צד להסכם תיקון שהיה חייב בביצועו על פי הסכם זה, רשאי הצד שכנגד (אך לא חייב), מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, לבצעו על חשבון הצד האחר, ובלבד שהודיע, בכתב, על דרישתו לביצוע התיקון האמור, והצד האחר לא ביצעו תוך המועד הנקוב בדרישה. במקרה שכזה, ישיב הצד החייב בביצוע התיקון לצד שכנגד כל סכום סביר שהוצא ו/או יוצא על ידו לביצוע התיקון כשהוא נושא ריבית בשיעור של ריבית חריגה הנהוגה, באותו מועד, בבנק ________, בחשבונות חח"ד.


5שינויים והתאמות במושכר
5השוכר לא יהיה רשאי לבצע שינויים והתאמות במושכר, ובכלל זה בניה נוספת, שינוי כלשהו בקירות, בריצוף, במערכות החשמל, המים והאינסטלציה, אלא לאחר קבלת אישור המשכיר לכך מראש ובכתב.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8.5.1 לעיל, 5בכל מקרה בו בצע השוכר שינוי ו/או שיפוץ במושכר ו/או הוסיף לו תוספת מבלי שקיבל את הסכמת המשכר מראש ובכתב יהיה המשכיר זכאי לדרוש מהשוכר להסיר את השינוי ולהחזיר את המצב לקדמותו והשוכר מתחייב לעשות כן, על חשבונו מייד עם קבלת דרישה כנ"ל או לחלופין, על פי שיקול דעתו הבלעדית של המשכיר, להותיר את השינוי, ובתום תקופת השכירות, בין עקב סיום התקופה המלאה ובין עקב ביטול ההסכם, יהא השינוי לרכושו המלא והבלעדי של המשכיר ויראוהו כחלק מהמושכר, מבלי שהשוכר יהא זכאי לדרוש ו/או לקבל מהמשכיר כל תשלום ו/או פיצוי עבור השינוי. אין באמור בסעיף זה לעיל על מנת לגרוע מכל זכות העומדת למשכיר על פי הסכם זה או על פי דין.  
ביטוח המושכר
המשכיר מתחייב לערוך ולקיים למשך תוקפו של הסכם זה, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, ביטוח מבנה למושכר.
4הסבת ההסכם
מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5.3 לעיל, 4השוכר לא יהיה רשאי למסור, להעביר, להמחות, לתת במתנה או לשעבד באיזה אופן אחר, את כל או איזה זכות מזכויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר, ללא הסכמתו בכתב ומראש של המשכיר. כמו כן, השוכר לא יהיה רשאי להשכיר את המושכר או חלק ממנו בשכירות משנה או אחרת או להרשות לכל אדם להשתמש במושכר או בכל חלק ממנו, בין בתמורה ובין ללא תמורה, ללא אישור מראש ובכתב של המשכיר.
4המשכיר רשאי להעביר את זכויותיו במושכר, לרבות זכויות המשכיר לפי הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר, ללא צורך בהסכמת השוכר, ובלבד שלא יפגעו זכויות השוכר על פי הסכם זה. השוכר מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש, אם יידרש, בקשר להעברת זכויותיו של המשכיר במושכר.
ביטול ההסכם
מבלי למעט ו/או לפגוע בכל זכות ו/או סעד של הצדדים בקשר להפרת תנאי מתנאי הסכם זה על ידי הצד שכנגד (לרבות תביעת נזקים, הפסדים והוצאות), רשאי כל אחד מהצדדים, לבטל הסכם זה בגין הפרה לא יסודית של תנאי מתנאי הסכם על ידי הצד שכנגד, ובלבד שמסר על כך הודעה בכתב של 20 יום לצד שכנגד וההפרה לא תוקנה תוך התקופה כאמור. בנוסף רשאי כל אחד מהצדדים לבטל הסכם זה בכל מקרה בו הפר הצד שכנגד הפרה יסודית את הסכם זה ובלבד שנתן לצד שכנגד הודעה מוקדמת של 7 ימים וההפרה לא תוקנה תוך התקופה כאמור.
סיום תקופת השכירות ו6פינוי המושכר
6השוכר מתחייב לפנות את המושכר מיד בתום תקופת השכירות או תקופת האופציה לפי העניין, או אם ידרוש המשכיר את פינוי המושכר בהתאם לסעיף 11 לעיל, תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת המשכיר, ולהחזיר את המושכר למשכיר כשהוא פנוי וחופשי מכל אדם וחפץ, מלבד המיטלטלין והמחוברים המפורטים בנספח א' להסכם זה ומלבד השינויים אותם בחר המשכיר להשאיר במושכר בהתאם להוראות סעיף 8.5.2 לעיל, כשהוא במצב טוב ותקין כפי שהיה במועד מסירת החזקה במושכר.
6לא פינה השוכר את המושכר כאמור בסעיף 12.1 לעיל, ומבלי לפגוע מכל זכות העומדת למשכיר על פי הסכם זה או על פי דין, ישלם השוכר למשכיר דמי שימוש קבועים מראש בסך בשקלים השווה ל- ____ דולר (ארה"ב) בגין כל יום איחור. מוסכם בין הצדדים, כי סכום זה מהווה פיצוי ראוי וסביר בגין הנזקים הצפויים למשכיר עקב אי-פינוי המושכר במועד, והשוכר מוותר בזאת על כל טענה בקשר עם הפיצוי כאמור דלעיל או עם שיעורו.
5בטחונות
5להבטחת התחייבויות השוכר לפי הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע ביתר התחייבויות השוכר, פינוי המושכר במועד, תשלום כל נזק שיגרם למושכר, תשלום דמי השכירות והתשלומים המוטלים על השוכר בהסכם זה, יפקיד השוכר במעמד חתימת ההסכם בידי המשכיר את הביטחונות הבאים:
5שטר חוב, ללא תאריך, בצירוף חתימתם של 2 ערבים, על סך של _______ ש"ח בנוסח המצורף להסכם זה (להלן:"שטר החוב").
המשכיר יהיה רשאי למלא בשטר החוב תאריך פירעון ולעשות בו שימוש לפירעון חובות השוכר על פי הסכם זה, והשוכר יהיה חייב להעמיד לרשות המשכיר, כתנאי להמשך קיומו של הסכם זה, שטר חוב חלופי. למניעת כל ספק מובהר בזאת כי שימוש בשטר החוב לא יגרע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים למשכיר על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
ערבות בנוסח המצורף להסכם זה (להלן: "הערבות").
המחאה ע"ס ________ ש"ח, אשר תשתמש כביטחון לתשלום המיסים והתשלומים הנוספים כמפורט בסעיף 7 לעיל. המשכיר יהיה רשאי למלא בהמחאה תאריך פירעון ולעשות בו שימוש לפירעון המיסים והתשלומים כאמור, והשוכר יהיה חייב להעמיד לרשות המשכיר, כתנאי להמשך קיומו של הסכם זה, המחאה חלופית (להלן: "ההמחאה").
שטר החוב, הערבות וההמחאה יוחזקו בידי המשכיר ויוחזרו על ידי המשכיר לשוכר, במידה ולא נעשה בהם שימוש, בתום 60 ימים מהמועד שהשוכר פינה כדין את המושכר, בכפוף לכך שהשוכר מילא את מלוא חיוביו על פי ההסכם כלפי המשכיר, לרבות ומבלי לגרוע, לאחר שהמציא למשכיר קבלות ו/או אישורים עבור תשלום כל מס ו/או תשלום אחר המוטל עליו על פי הסכם זה.
6פיצויים
6כל צד אשר יפר הסכם זה יהיה חייב לפצות את הצד האחר עבור כל נזק או הוצאה מכל מין וסוג שהוא אשר יגרום לצד האחר עקב הפרה זו, וזאת מבלי לפגוע בזכויות אותו צד לכל סעד אחר לפי הדין או לפי הסכם זה.
שונות
שום שינוי של תנאי חוזה זה לא יהיה  לו תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
הפרת סעיפים 5,6,7,8,19,11 לעיל, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  
כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הינן כמופיעות במבוא לחוזה. לגבי השוכר, תהא גם כתובת הדירה, לאחר החתימה על חוזה זה, ובמשך כל תקופת השכירות על פי חוזה זה, כתובת נוספת.
כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו, לכתובות דלעיל תיראה כאילו הגיעה לתעודתה 72 שעות ממועד שיגורה בדואר רשום; כל הודעה אשר תשלח על ידי צד למשנהו באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לפרטים דלעיל, תיראה כאילו הגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר המועד המוטבע על אסמכתת המשלוח שלה.
ולראיה באו הצדדים על החתום
______________                        ______________
המשכיר                                השוכר

שטר חוב
נחתם ב________ ביום __ בחודש ______, ______
על סך _________ש"ח (____________ ש"ח) צמוד למדד המחירים לצרכן
אנו הח"מ, מתחייבים, ביחד ולחוד, לשלם כנגד שטר זה למר ____________ סך של ________ ש"ח (____________ ש"ח), בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כדלקמן:
"מדד הבסיס": מדד המחירים לצרכן בגין חודש _______, _______ , אשר התפרסם ביום _________ .
"המדד החדש": מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד פירעונו של שטר זה.
היה ובמועד פירעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, ישולם סכום השטר כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור עליית המדד החדש לעומת מדד הבסיס, בסכום תוספת התשלום שתתקבל מהכפלת סכום השטר במדד החדש וחלוקתו במדד הבסיס.
________________ , ___________________, __________________
שם עושי השטר (ביחד ולחוד):
_________________ , ___________________, __________________
חתימת עושי השטר
אנו הח"מ ערבים ערבות אוואל לתשלום שטר זה ע"י עושה השטר:
1.    שם הערב:                                    2.    שם הערב:                    
מס' זיהוי:                               מס' זיהוי:                    
כתובת מגורים:                     כתובת מגורים:             
טל':                             טל':                        
מקום עבודה:                         מקום עבודה:                 
טל':                              טל':                        


ערב מס' 1                       ערב מס' 2

ערבות אישית
אנו הח"מ:
1.    שם הערב:                                    2.    שם הערב:                    
מס' זיהוי:                               מס' זיהוי:                    
כתובת מגורים:                     כתובת מגורים:             
טל':                             טל':                        
מקום עבודה:                         מקום עבודה:                 
טל':                              טל':                        
כולנו יחד וכ"א מאיתנו לחוד ערבים בזה כלפי המשכיר בערבות בלתי חוזרת, מוחלטת ובלתי מותנית, לכל התחייבויותיו של השוכר על פי הסכם זה לרבות לכל התחייבויות השוכר בקשר עם השכירות ו/או המושכר עפ"י הסכם זה במהלך תקופת השכירות ו/או כל תקופה מוארכת שלה, לפי העניין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתחייבים לשלם למשכיר כל סכום אשר על השוכר לשלם למשכיר על פי הסכם זה, וזאת מבלי שיהא על המשכיר לבסס את דרישתו וכן מבלי שיהא עליו לפנות בתחילה אל השוכר בדרישה לקיום חיוביו.
המשכיר יהיה רשאי לערוך שינויים בהסכם זה ו/או במושכר, וזאת מבלי שהדבר יפגע בהתחייבויותיו המפורטת בכתב ערבות זה.   
כתב ערבות זה יחייב כל אחד מאיתנו גם כלפי חליפי המשכיר.
ידוע לנו כי הסכמת המשכיר להשכיר את המושכר לשוכר ניתנה אך ורק בהתבסס על ערבות זו.
אנו מצהירים כי קראנו את ההסכם הנ"ל, הבנו את תוכנו ואנו מקבלים על עצמנו ערבות זו לאחר שהבנו את ההסכם ואת מהות התחייבותנו שבכתב ערבות זה.
ולראיה באנו על החתום:

ערב מס' 1                       ערב מס' 2